ឱ ទឹកជំនន់អើយ, ខេមរះ សិរីមន្ត | ស្ទោងកំពង់ធំ | Khemerak Sereymun, Kuma, Mao Hachi,ជម្រើសបទលំនាំបទដើម

3

Playlists

Loading...
ឱ ទឹកជំនន់អើយ, ខេមរះ សិរីមន្ត | ស្ទោងកំពង់ធំ | Khemerak Sereymun, Kuma, Mao Hachi,ជម្រើសបទលំនាំបទដើម
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks for watching my video
Please Subscribe For More Original Song!
Subscribe Now : https://www.goo.gl/tgC7uQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យដល់ផលិតកម្មចម្រៀង និង ម្ចាស់បទ Original ទាំងអស់ នូវការយកចម្រៀង មកបង្ហោះក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំ ។
គោលបំណង៖ ដើម្បីចែករំលែកនូវចម្រៀងថ្មីៗ និងកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright: I don’t own this original song, I'm apologize to upload related to original song, I just like to share to all of your, thanks for support me.
Help promote your original song.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#ប្រសិនបើមានបញ្ហាសូមធ្វើការCommentនៅខាងក្រោមវីដេអូ
#ខ្ញុំនឹងធ្វើការកែប្រែឡើងវិញ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Follow Me By Facebook Page:
FB page: https://www.facebook.com/SaVyOscarSweet/"